Accessibility Tools

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Ταχυδρομικές Επικοινωνίες

Ταχυδρομικές επικοινωνίες

Eισαγωγικά

Η ΑΔΑΕ είναι μια ανεξάρτητη αρχή συνταγματικά κατοχυρωμένη (άρθρο 19 του Συντάγματος). Η ΑΔΑΕ συστάθηκε με το Ν. 3115/2003 και έχει σκοπό τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.

 

Στόχος της Αρχής
…αναφορικά με το απόρρητο της ταχυδρομικής επικοινωνίας

Η διασφάλιση του απορρήτου της ταχυδρομικής επικοινωνίας είναι, μεταξύ άλλων, ένας από τους κύριους στόχους της Αρχής. Το απόρρητο των ταχυδρομικών υπηρεσιών είναι απαραβίαστο, η δε άρση αυτού είναι δυνατή μόνο με την παρέμβαση της δικαστικής αρχής σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες όπως αυτές εξειδικεύονται στην κείμενη νομοθεσία (Π.Δ. 47/2005, Ν. 2225/1994, όπως ισχύει). Σύμφωνα με τη συνταγματική διάταξη του άρθρου 19, άρση του απορρήτου γίνεται για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων. Οι προαναφερθέντες λόγοι εξειδικεύονται με τις διατάξεις του ν. 2225/1994, όπως ισχύει, ο οποίος περιλαμβάνει και κατάλογο των εγκλημάτων για τη διακρίβωση των οποίων μπορεί να διαταχθεί με διάταξη του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου η άρση του απορρήτου. Στην άρση του απορρήτου πρέπει να τηρείται σε κάθε περίπτωση η αρχή της αναλογικότητας και η άρση να λαμβάνει χώρα μόνον εντός των ρητά προβλεπομένων χρονικών ορίων (άρθρο 5 ν. 2225/1994).

 

Αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ
…για το απόρρητο των ταχυδρομικών υπηρεσιών

Η ΑΔΑΕ είναι αρμόδια για τη σύνταξη κανονισμών και λήψη μέτρων διασφάλισης του απορρήτου της επικοινωνίας μέσω των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Επίσης, είναι αρμόδια για τη διενέργεια τακτικών και έκτακτων ελέγχων αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελιών σε εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, αρχεία δημόσιων υπηρεσιών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων που ασχολούνται με ταχυδρομικές υπηρεσίες. Η Αρχή μεριμνά ακόμα για κλήση σε ακρόαση των διοικήσεων ή των νόμιμων εκπροσώπων τους, υπαλλήλων ή κάθε άλλου προσώπου που κρίνει ότι μπορεί να συμβάλει στην εκπλήρωση της αποστολής της. Η ΑΔΑΕ εισηγείται την κατάσχεση μέσων παραβίασης του απορρήτου που υποκύπτουν στην αντίληψή της ή στην καταστροφή πληροφοριών ή στοιχείων που αποκτήθηκαν με παραβίαση του απορρήτου. Σε περιπτώσεις παραβίασης του απορρήτου, εισηγείται την επιβολή κυρώσεων.

 

 

ΟΡΙΣΜΟΙ

Ταχυδρομικό αντικείμενο

Αντικείμενο με συγκεκριμένο παραλήπτη, αποστελλόμενο υπό την τελική του μορφή, υπό την οποία το αναλαμβάνει ο φορέας παροχής της ταχυδρομικής υπηρεσίας. Τα αντικείμενα αυτά περιλαμβάνουν π.χ. πέραν των αντικειμένων αλληλογραφίας, βιβλία, καταλόγους, εφημερίδες, περιοδικά και ταχυδρομικά δέματα που περιέχουν εμπορεύματα με ή χωρίς εμπορική αξία.
(Πηγή: Ν. 4053/ΦΕΚ 44/Α/7.3.2012)


Συνήθη - Απλά (Χωρίς Ειδική Διαχείριση) Ταχυδρ/κά Αντικείμενα

  • Είναι όλα τα ταχυδρομικά αντικείμενα επιστολικού ταχυδρομείου εσωτερικού ανεξαρτήτως περιεχομένου (επιστολές, κάρτες, τιμολόγια, λογαριασμοί, έντυπα κλπ).

  • Στόχος της Εταιρείας είναι τα αντικείμενα αυτά να διανέμονται κατά κανόνα την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους. Το ανώτατο βάρος των κανονικών επιστολών είναι μέχρι δύο (2) κιλά.

  • Η κατάθεσή τους γίνεται σε όλα τα σημεία πρόσβασης των ΕΛΤΑ (ταχυδρομικά καταστήματα, γραμματοκιβώτια, αγροτικούς διανομείς και ταχυδρομικά πρακτορεία).

  • Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και τα μικροδέματα. Τα μικροδέματα είναι μικρά πακέτα τα οποία έχουν διαστάσεις εκτός των ορίων του φακέλου και βάρος κάτω των δύο (2) κιλών.


(Πηγή: Χάρτης Υποχρεώσεων ΕΛΤΑ-Καταναλωτή)

 

Συστημένη αποστολή

Υπηρεσία που συνίσταται στην αποστολή, με κατ`αποκοπήν εγγύηση έναντι των κινδύνων απώλειας, κλοπής ή καταστροφής και η οποία παρέχει στον αποστολέα, ενδεχομένως εφόσον το ζητήσει, απόδειξη της κατάθεσης του ταχυδρομικού αντικειμένου και/ή της παράδοσηςτου στον παραλήπτη.
(Πηγή: Ν. 4053/ΦΕΚ 44/Α/7.3.2012)

 

Ειδικές Διαχειρίσεις Εσωτερικού
Συστημένα

  • Στην ειδική διαχείριση των συστημένων υπάγονται οι κανονικές επιστολές Α’ Προτεραιότητας, οι οικονομικές επιστολές Β’ Προτεραιότητας, τα απαντητικά αντικείμενα κλπ.

  • Η κατάθεση τους γίνεται στα ταχυδρομικά καταστήματα, στους αγροτικούς διανομείς και στα ταχυδρομικά πρακτορεία.

  • Στον αποστολέα χορηγείται απόδειξη κατάθεσης και η επίδοση στον παραλήπτη ή στο νόμιμο εκπρόσωπό του, γίνεται μόνο με υπογραφή.

  • Ο χρόνος επίδοσής τους έχει σχέση με την υπηρεσία που επιλέγει ο αποστολέας δηλαδή Α’ ή Β’ Προτεραιότητα.

(Πηγή: Χάρτης Υποχρεώσεων ΕΛΤΑ-Καταναλωτή)

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία της συστημένης επιστολής είναι διαθέσιμες στο ΧΥΚ των ΕΛΤΑ και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα www.elta.gr/ Όμιλος ΕΛΤΑ/Χάρτης Υποχρεώσεων ΕΛΤΑ. Επίσης, περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία συστημένης επιστολής των ΕΛΤΑ είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ www.eett.gr

 

Καθολική Υπηρεσία (ΚΥ)

H Καθολική Υπηρεσία (ΚΥ) αφορά στις κλασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες που προσφέρεται στους καταναλωτές από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ). Η Καθολική Υπηρεσία εξασφαλίζει την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών σε όλους τους κατοίκους της χώρας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο της καθολικής υπηρεσίας και το τι περιλαμβάνει είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ: www.eett.gr. Επίσης, σχετικά με τις υπηρεσίες του επιστολικού ταχυδρομείου μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών http://www.yme.gr/index.php?tid=63

 

Ταχυμεταφορές

Υπηρεσίες που διαφέρουν σημαντικά από τις υπηρεσίες απλού ταχυδρομείου/καθολικής υπηρεσίας λόγω της προστιθέμενης αξίας τους και έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: i) ειδική επείγουσα διαβίβαση ταχυδρομικών αντικειμένων ταχυμεταφορών, τα οποία παρακολουθούνται από Ειδικό Σύστημα Παρακολούθησης και Εντοπισμού. (Ε.Σ.Π.Ε.Τ.Α), από την αρχή έως το τέλος της αποστολής, ii) τήρηση και διάθεση αποδεικτικών παραλαβής και επίδοσης, iii) επίδοση σε προσυμφωνημένο χρόνο, πέραν του οποίου γεννάται δικαίωμα αποζημίωσης, λόγω καθυστέρησης, iv) ατομική σύμβαση με τον αποστολέα ή τον παραλήπτη κατά την μεταφορά, σύμφωνα με όρους που θέτει η επιχείρηση, vi) εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών στους χρήστες ανάλογα με τις ανάγκες τους.

 

 

adae logo2