Accessibility Tools

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Όροι Χρήσης

Η επίσκεψη και χρήση της παρούσας Δικτυακής Πύλης (εφεξής ΔΠ) της ΑΔΑΕ υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση της ΔΠ αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί τους όρους χρήσης της. Οι παρόντες όροι χρήσης μπορούν να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείστε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης της ΔΠ, καθώς η συνεχής χρήση της συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

Η χρήση της ΔΠ της ΑΔΑΕ υπόκειται στο ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο, θετό και εθιμικό, καθώς επίσης και στα χρηστά ήθη. Όλο το περιεχόμενο της ΔΠ, (ενδεικτικά αναφέρονται κείμενα, εικόνες, γραφικά κλπ.), εκτός από τις περιπτώσεις που αφορούν σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ΑΔΑΕ και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Η ΑΔΑΕ διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα χρήσης καθώς και τους τίτλους ιδιοκτησίας αναφορικά με το περιεχόμενο, όλα τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού, καθώς και το σύνολο των πνευματικών δικαιωμάτων και λοιπών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που άπτονται αυτού. Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της παρούσας ΔΠ, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το webadmin@adae.gr.

Τα λοιπά στοιχεία που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες της παρούσας ΔΠ και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιριών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στη ΔΠ της ΑΔΑΕ διατίθενται στους χρήστες για αυστηρά προσωπική χρήση και μόνον για πληροφοριακούς και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς σκοπούς. Οι περιεχόμενες πληροφορίες υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση της ΑΔΑΕ. Μετά την αποδοχή των όρων χρήσης, επιτρέπεται η μη εμπορική διάδοση σε τελικούς χρήστες και αναπαραγωγή του περιεχομένου της ΔΠ για προσωπική χρήση (π.χ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς, έρευνα, ιδιωτική μελέτη κλπ.), υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται δεόντως μνεία των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας της ΑΔΑΕ και της πηγής. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί τη γραπτή ρητή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τροποποίηση του υλικού της ΔΠ της ΑΔΑΕ διώκεται ποινικά.

Στόχος της ΑΔΑΕ είναι να παρέχει μέσω της ΔΠ της ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία. Δεν υπάρχει ωστόσο καμία απολύτως εγγύηση, εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιονδήποτε τρόπο, ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που τίθενται. Ομοίως τα στοιχεία και το υλικό που εμπεριέχονται σ’αυτήν τη ΔΠ παρέχονται χωρίς καμία απολύτως εγγύηση για την ορθότητα, την πληρότητα και την ακρίβειά τους και ο επισκέπτης τα χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Η ΑΔΑΕ υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δε φέρει ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική) που μπορεί να επέλθει σε οποιονδήποτε χρήστη από την επίσκεψη και χρήση του δικτυακού της τόπου/ ή και στοιχείων που περιέχονται σ’ αυτόν, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και εν γνώσει των παρόντων όρων. Ομοίως η ΑΔΑΕ δεν ευθύνεται σε περίπτωση παραποίησης του περιεχομένου της ΔΠ συνεπεία κακόβουλης ενέργειας τρίτου.

Η ΔΠ της ΑΔΑΕ χρησιμοποιεί τα απολύτως απαραίτητα session cookies που είναι αναγκαία για την λειτουργία της και δεν έχουν πρόσβαση σε καμία πληροφορία ταυτοποίησης χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή του υπολογιστή του κάθε επισκέπτη της ΔΠ και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή από αυτόν. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της ΔΠ και για στατιστικούς λόγους. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, στοιχεία για την ώρα πρόσβασης και αποχώρησης του επισκέπτη από τη ΔΠ τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους.

Η ΑΔΑΕ δεν ευθύνεται επίσης για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από τη χρήση συνδέσμων (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, καθώς και για τις πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται στις δικτυακές σελίδες των συνδέσμων της, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Η ΑΔΑΕ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια των υλικών ή τις πρακτικές προστασίας απορρήτου των σελίδων, προς τις οποίες διατηρεί συνδέσμους, ούτε είναι υπεύθυνη για την πολιτική ασφαλείας άλλων κόμβων, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης των ηλεκτρονικών επισκεπτών τους. Η τοποθέτηση των συνδέσμων έχει γίνει αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/ χρηστών της ΔΠ και δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης της ΔΠ της ΑΔΑΕ αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιους από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη. Ομοίως η ΑΔΑΕ δεν εγγυάται ότι η ΔΠ ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/χρηστών παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Όταν αποστέλλονται πληροφορίες προς τον διαδικτυακό τόπο της ΑΔΑΕ, για την εξυπηρέτηση μιας καταγγελίας ή για την παροχή κάποιας υπηρεσίας από την ΑΔΑΕ, οι πληροφορίες πρέπει να συμπληρώνονται ορθά και με ακρίβεια. Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Νόμου 2672/1998 (ΦΕΚ 290,τ.Α), όπως ισχύει, για να είναι έγκυρα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), θα πρέπει να περιέχουν απαραίτητα: ονοματεπώνυμο ή επωνυμία (για νομικό πρόσωπο), ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας ή έδρας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου του φυσικού ή νομικού προσώπου που αποστέλλει το μήνυμα. Αν τα μηνύματα προέρχονται από υπηρεσία ή Δημόσιο φορέα πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστολέα και παραλήπτη, τον πλήρη τίτλο της αποστέλλουσας υπηρεσίας, τα στοιχεία προσδιορισμού της ταυτότητας του αποστελλόμενου μηνύματος, το ονοματεπώνυμο, την ιδιότητα και τον αριθμό του τηλεφώνου και χειριστή και να αποστέλλονται από τον υπεύθυνο σύμφωνα με την παρ. 18 του ως άνω άρθρου για τη χρήση και λειτουργία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αν στο μήνυμα προσαρτώνται αρχεία δεδομένων, αναγράφεται ο χαρακτήρας και τα στοιχεία προσδιορισμού της ταυτότητας των δεδομένων αυτών.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της ΔΠ υπόκειται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης. Σε κάθε περίπτωση η ΑΔΑΕ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο. Η ΑΔΑΕ συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών της ΔΠ, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται στη ΔΠ είναι τα ακόλουθα: ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας, αριθμός ταυτότητας, επάγγελμα, διεύθυνση, αριθμός διαβατήριου, πόλη, περιοχή, Τ.Κ., αριθμοί τηλεφώνου, ΦΑΞ, ηλεκτρονική διεύθυνση. Οι πληροφορίες που συμπληρώνει ο επισκέπτης/χρήστης για την εξυπηρέτηση του αιτήματός του θεωρούνται εμπιστευτικές και μεταβιβάζονται μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο.

Η ΑΔΑΕ δε θα διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών της ΔΠ σε τρίτους, που δε σχετίζονται με την ίδια, χωρίς τη συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές, ιδιαίτερα σε περίπτωση που η από τον επισκέπτη χρήση αντίκειται στους κανόνες χρήσης της ΔΠ της ΑΔΑΕ και στην ισχύουσα νομοθεσία. Η ΑΔΑΕ είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών- πληροφοριών της. Η ΑΔΑΕ δεν ευθύνεται για τη δημοσιοποίηση των προσωπικών στοιχείων των επισκεπτών/χρηστών της ΔΠ σε τρίτους, καθώς και για την εν γένει παράβαση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών, η οποία δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά της, αλλά σε κακόβουλες ενέργειες τρίτων.

Επιπλέον σε περίπτωση αποστολής στοιχείων στη ΔΠ της ΑΔΑΕ, ο επισκέπτης χρήστης αποδέχεται και δεσμεύεται ως ακολούθως:

  • Τα στοιχεία και το περιεχόμενο της αποστολής να μην προσβάλλουν τους δημιουργούς ή άλλους χρήστες της ΔΠ και του διαδικτύου γενικότερα, καθώς επίσης να είναι σύννομα και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη και τα ήθη χρήσης του Διαδικτύου. 
  • Ο επισκέπτης να έχει καταβάλει επαρκείς προσπάθειες απομάκρυνσης ιών ή άλλων στοιχείων που μπορεί να βλάψουν το δικτυακό τόπο της ΑΔΑΕ ή άλλους χρήστες του διαδικτύου.

Επίσης ο επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται και δεσμεύεται να μην προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

  • Δημοσίευση υλικού που παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων ή τα  δικαιώματα περί απορρήτου ή δημοσιοποίησης στοιχείων τρίτων.
  • Δημοσίευση υλικού που είναι παράνομο, άσεμνο, δυσφημιστικό, απειλητικό, ενοχλητικό, υβριστικό ή υλικού που προκαλεί δυσαρέσκεια σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), όπως καθορίζεται από το διαχειριστή της ΔΠ, κατά την κρίση του.
  • Δημοσίευση υλικού που περιλαμβάνει «ιούς», «κακόβουλο» κώδικα που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή να καταστρέψουν τα αρχεία ή τα προγράμματα του διαχειριστή της ΔΠ ή των χρηστών του.
  • Δημοσίευση διαφημίσεων ή άλλου εμπορικού υλικού.
  • Παραποίηση της ταυτότητάς του. 
  • Δημοσίευση της ίδιας ανακοίνωσης περισσότερο από μία φορά. 
  • Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που περιορίζει ή εμποδίζει κάποιο άλλο πρόσωπο να χρησιμοποιήσει τη ΔΠ ή ενέργεια που κατά την κρίση της ΑΔΑΕ εκθέτει την ίδια ή κάποιον από τους χρήστες της σε νομικές ευθύνες ή επιζήμιες για αυτούς καταστάσεις.

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που γνωστοποιείται στην ΑΔΑΕ πραγματοποιείται για τους σκοπούς της άσκησης των αρμοδιοτήτων της Αρχής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδίως τους Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α'137), 4070/2012 (ΦΕΚ Α’82), 3674/2008 (ΦΕΚ Α’136), 3471/2006 (ΦΕΚ Α’133), 3115/2003 (ΦΕΚ  Α'47) και 2225/1994 (ΦΕΚ Α’121), όπως ισχύουν. Εφόσον πρόκειται για προσωπικά δεδομένα, τα οποία γνωστοποιείτε στην Αρχή στο πλαίσιο υποβολής ερωτήματος ή καταγγελίας, αποδέκτης των δεδομένων αυτών, πέραν της ΑΔΑΕ, δύναται να είναι ο πάροχος δικτύου ή/και υπηρεσιών  επικοινωνιών, στον οποίο αφορά το ερώτημα ή η καταγγελία, καθώς και άλλες  δημόσιες αρχές, στις οποίες ενδέχεται να διαβιβαστούν, εφόσον το ερώτημα ή η καταγγελία άπτεται των αρμοδιοτήτων τους.

Διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής αιτήματος στην ΑΔΑΕ για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων που σας αφορούν, για  αντίταξη στην επεξεργασία, καθώς και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, το οποίο θα εξεταστεί σύμφωνα με τους όρους της κείμενης νομοθεσίας.

Μπορείτε να επικοινωνείτε με την Αρχή στη διεύθυνση Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), Ιερού Λόχου 3, 151 24 Μαρούσι, στο ΦΑΞ 210 6387666  ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@adae.gr.

Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της Αρχής στη διεύθυνση DPO@adae.gr.

Για ζητήματα που αφορούν στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την υποβολή σχετικών καταγγελιών αρμόδια είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

H παρούσα ΔΠ μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες που έχουν μεταφραστεί από τα ελληνικά ή στα ελληνικά. Παρόλο που έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την ακρίβεια των μεταφράσεων, η επίσημη γλώσσα της ιστοσελίδας είναι η ελληνική.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ΔΠ, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το εθνικό, το κοινοτικό και το διεθνές δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς να θίγεται σε καμία περίπτωση η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ΑΔΑΕ και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δεν δεσμεύει παρά μόνον αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, αν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σ’ αυτήν. Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι ο επισκέπτης/χρήστης της ΔΠ συναινεί να υπάγονται, οι τυχόν απαιτήσεις, διαφωνίες ή άλλες αντιπαραθέσεις που αφορούν ή προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της ΔΠ από αυτόν, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με τον διαχειριστή της ΔΠ αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση webadmin@adae.gr